Działy

Dokumenty szkolne

Sprawozdanie dyrektora zrealizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH

Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany w oparciu o:

- Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  (dz. U. z 2004 r. nr 256. poz. 2572, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

   nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168  poz. 1324);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające

    rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 14 maja 2013 r., poz. 560);

- Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 ustalone przez

  Ministra Edukacji Narodowej pismem DJE-WNP-BS-5081-8/2013 z dnia 3 lipca 2013r.;

-  Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny

  2013/2014;

-Wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym

   2012/2013; wdrożenie zmian.

- Koncepcję  pracy szkoły na lata 2011 -2016 – opracowanie wewnętrzne.

Nadzór pedagogiczny prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru, który

 został przedstawiony przez dyrektora szkoły Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu

13 września 2013 roku. Ogólne czynności, zadania i terminy realizacji nadzoru zostały ujęte w Harmonogramie prac  związanych z organizacją i prowadzeniem nadzoru pedagogicznego.

 

Wnioski wynikające z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym  były  realizowane od początku bieżącego roku szkolnego.

 Nauczyciele między innymi:

- prowadzili dokumentację  szkolną na ogół zgodnie z przyjętą instrukcją postępowania z

  dokumentacją szkoły;

- gromadzili dokumentację wychowawcy w teczce, segregatorze;

- dokonywali prawidłowo analizy próbnych sprawdzianów, a sformułowane wnioski wdrażali

  do pracy z uczniami w celu, jak najlepszego przygotowania klasy szóstej do sprawdzianu

  zewnętrznego;

- nauczyciele dbali o bezpieczeństwo uczniów podczas wszystkich zajęć szkolnych i 

  pozaszkolnych;

- nauczyciele dostosowywali wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb

  psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

- nauczyciele nadal nie dotrzymywali terminów realizacji zadań, sporządzania sprawozdań i analiz.

 

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 był realizowany z uwzględnieniem zasad określonych w planie nadzoru:

 1.      jawności wymagań i sposobów ich realizacji – dyrektor określił to w formie procedur, instrukcji postępowania, ustnych wyjaśnień, wskazówek;
 2.      obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy szkoły w  wybranych obszarach, a także pracy poszczególnych nauczycieli;
 3.      sprzyjania i wyzwalania samodzielności i aktywności nauczycieli na rzecz pobudzania i umacniania poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy;
 4.       etyki zawodowej;
 5.       dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników  nadzoru;
 6.       ujętych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Czynności dyrektora szkoły, wynikające z obowiązku sprawowania nadzoru, w całym roku szkolnym miały różny charakter i przyjmowały następujące formy:

 1. ewaluację wybranych obszarów i wymagań,

 2.  kontrolowanie, monitorowanie i badanie wybranych obszarów pracy szkoły,

 3. gromadzenie informacji i ocenianie pracy nauczycieli,

 4. obserwację zajęć, uroczystości, zebrań z rodzicami,

 5. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły poprzez szkolenia, narady, wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli.

   Nadzór pedagogiczny był sprawowany na ogół planowo i systematycznie. Największe zmiany dyrektor wprowadzała do terminów prowadzenia zajęć przez nauczycieli.

Zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa(MEN i W-MKO) dyrektor szkoły realizowała zadania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014:

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji

    obowiązku szkolnego.

2. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Ad.1.

Szkoła podjęła działania wspierające rodziców w podjęciu decyzji o wcześniejszym wysłaniu dzieci urodzone od 1lipca do 31 grudnia 2008 r. do klasy I. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzili działania, dzięki którym dzieci 6-letnie i ich rodzice uczestniczyli w zajęciach otwartych, uroczystościach, spotkaniach ze społecznością szkolną

i zebraniach rodzicielskich oraz zwiedzaniu pomieszczeń szkoły.  Rodzice otrzymali ulotki „Mam 6 lat chcę poznać świat! Idę do szkoły!”, zostali też zapoznani z diagnozą gotowości szkolnej. Dzięki działaniom szkoły i decyzji rodziców pięcioro dzieci 6-letnich urodzonych od 1lipca do 31 grudnia 2008 r. rozpocznie naukę w klasie I w roku szkolnym 2013/2014.

Ad.2.

1)  Działania na rzecz zdrowia uczniów - rok szkolny 2013/2014 to „Rok Szkoły w Ruchu”.

-udział uczniów w ogólnopolskim programie „WF z Klasą” ( szkoła otrzymała dyplom za realizację  zajęć sportowych w ramach lekcji wychowania fizycznego i w ramach zajęć dodatkowych) oraz ich  prezentację na blogu szkoły.

- aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”, za co szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła w Ruchu” od MEN,

- udział uczniów w programach profilaktycznych ( „Trzymaj formę”, „Nie pal proszę..”),

- pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę szkolną, nauczycieli,

- pedagogizacja rodziców.

2) Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów:

-Dyrektor szkoły prowadziła okresowe kontrole pomieszczeń szkolnych pod względem stanu bezpieczeństwa.

- Przeprowadzone były przeglądy: kuchni gazowych, gaśnic, przewodów kominowych.

-Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego każdorazowo dokonywali przeglądu

   stanu technicznego sprzętu sportowego używanego w czasie zajęć.

- W działaniach wychowawczych  i profilaktycznych uwzględniono zagadnienia:

    1) zachowanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

    2) budowanie poczucia bezpieczeństwa;

    3) znaczenie odpowiedzialności za siebie i innych;

    4) ochrona przed przemocą fizyczną, psychiczną, cyberprzemocą.

- Realizacja planu dyżurów nauczycieli ( zwiększono liczbę nauczycieli dyżurujących jednocześnie).

-Apele porządkowe.

-Spotkania z policjantem, pracownikami pp-p.

-Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy:

1) pracownicy, którzy nie mieli aktualnych badań okresowych otrzymali skierowania

i wykonali te badania przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) komisja powołana przez dyrektora szkoły dokonała przeglądu szkoły pod względem bezpieczeństwa 30 sierpnia 2013 roku,

3) we wrześniu nauczyciele przeprowadzili pomiar wzrostu uczniów w celu dostosowania wysokości stolików i krzeseł do wzrostu dzieci zgodnie z obowiązującymi normami; pomiary te powtórzono na początku II semestru w celu sprawdzenia, czy uczniowie siedzą w ławkach dostosowanych do ich wzrostu.

Ad.3.

Opracowano procedurę udzielania i organizacji pomocy p-p w szkole wprowadzoną zarządzeniem nr 13/2013 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. Dokumenty dotyczące pomocy p-p , takie jak zgoda rodzica na udział ucznia w zajęciach, wykaz uczniów objętych pomocą, zakres pomocy są gromadzone przez wychowawców w segregatorze wychowawcy danej klasy.

Pracę Zespołu Wspierającego ( przewodniczący p. M. Maciejewski) i pracę wychowawców nadzoruje koordynator do spraw organizowania i udzielania pomocy p-p pani Grażyna Mańka, która została powołana Zarządzeniem nr 14/2013 dyrektora z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Słobitach w roku szkolnym 2013/2014 odbywało się na:

1) zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów (7 rodzajów zajęć),

2) zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (10 grup),

3) zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (3 grupy),

4) terapii pedagogicznej (3 grupy),

5) zajęciach gimnastyki korekcyjnej(2grupy),

6) zajęciach logopedycznych (6 grup),

7) zajęciach rewalidacyjnych (3 uczniów).

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęto uczniów z  inicjatywy:

- poradni psychologiczno-pedagogicznej (opinie, orzeczenia),

- nauczycieli wychowawców, nauczycieli prowadzących zajęcia z różnych przedmiotów, nauczycieli specjalistów,

- rodziców ucznia.

Wszyscy uczniowie uczęszczali na zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej za zgodą rodziców.

Celem zorganizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w oddziale przedszkolnym i w szkole było zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności:

- z niepełnosprawności,

- ze szczególnych uzdolnień,

- ze specyficznych trudności w uczeniu się,

- z zaburzeń komunikacji językowej,

- z niepowodzeń edukacyjnych,

- rozpoznanych niepowodzeń szkolnych,

- zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielali:

- nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem, na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, na zajęciach rozwijających uzdolnienia,

- specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności:

 1. terapeuci,

 2. logopedzi.

   Zgodnie z planem dyrektor szkoły prowadziła nadzór pedagogiczny w następujących obszarach działalności szkoły:

  1.   Organizacji ewaluacji wewnętrznej, celem wykorzystania jej wyników do doskonalenia

         jakości pracy szkoły.

 1. Kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dot. działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 2. Wspomagania nauczycieli w realizacji powierzonych im zadań.

 3. Monitorowania efektów działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły.

  Ad. 1. Ewaluacja wewnętrzna

  Celem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 jest pozyskanie informacji o działalności świetlicy szkolnej zgodnie z prawem oświatowym i współpracy szkoły z rodzicami. Przedmiotem ewaluacji były następujące problemy badawcze:

 1.       Zgodność organizacji pracy świetlicy szkolnej z przepisami prawa oświatowego.
 2.        Rodzice są partnerami szkoły – wymaganie 9.

        Na posiedzeniu rady pedagogicznej dyrektor szkoły przedstawiła harmonogram przeprowadzenia  ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach działalności szkoły. Przypomniała też, że koordynatorem ds. ewaluacji wewnętrznej jest powołana w drodze  zarządzenia  nr 3/2012/2013 Dyrektora Szkoły z dnia 14 września 2012 roku mgr Izabela Puzio. Dyrektor szkoły również w drodze zarządzenia nr 16/2013/2014, powołała zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej, włączając wszystkich nauczycieli do pracy w zespołach.

Poszczególne zespoły opracowały plan ewaluacji oraz harmonogram badań.

Opis organizacji ewaluacji wewnętrznej, jej przebieg, wyniki i wnioski oraz rekomendacje zostały przedstawione przez koordynatora ds. ewaluacji wewnętrznej na posiedzeniu rady pedagogicznej w 29 maja 2014 roku. Szczegółowe opracowanie wyników badań zespołów ewaluacyjnych i raport z ewaluacji wewnętrznej  znajduje się w dokumentacji szkoły.

 Dokument pt. „ Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014” zawiera wyniki, wnioski i rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań na rok szkolny 2014/2015:

1. Zorganizować spotkanie rodziców i dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
z wychowawcą świetlicy, w celu zapoznania ich z procedurami obowiązującymi w świetlicy.

2. Poczynić starania o pozyskanie środków finansowych na doposażenie świetlicy
w pomoce dydaktyczne.

3. Współpracować z Oddziałem Przedszkolnym w sprawie wypożyczania zabawek i gier dla dzieci młodszych do zabawy na świetlicę.

4. Doposażyć świetlicę w komputer z dostępem do Internetu.

5. Nauczyciel świetlicy powinien korzystać z sali komputerowej, jeżeli nie odbywają się w niej zajęcia.

6. Zwiększyć zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły i jeszcze bardziej wykorzystać aktywność rodziców „z pasją”.

7. Trzeba częściej uaktualniać stronę internetową szkoły i zwiększyć kontakt z rodzicami poprzez umieszczanie informacji np. o klasówkach, sprawdzianach, a także sprawach organizacyjnych dotyczących poszczególnych klas.

8. Należy udoskonalić możliwość kontaktu rodziców z nauczycielami przedmiotów.

9. Warto przekonać rodziców do ich spotkań ze specjalistami oraz zadbać aby były one ciekawe i przydatne.

10. Prowadzić zebrania ogólne i klasowe stosując różnorodne metody, głównie aktywne.

11. Zadbać o miłą atmosferę podczas spotkań z rodzicami.

Ad. 2. Kontrola

1.Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania:

 1. dzienniki lekcyjne w zakresie:

   - wpisu stron tytułowych, tygodniowych planów lekcji i ci zmian,

   - wpisu programów nauczania i zestawu podręczników,

   - prawidłowości zapisu danych o uczniach i wychowankach,

   - numerowaniu kolejności lekcji,

   - dokumentowania obecności ucznia na lekcjach, wpisywania tematów zajęć oraz

      potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela;

  W/w zakresie skontrolowano dzienniki zajęć edukacyjnych: oddziału przedszkolnego, klasy I, II,  III, IV, V i VI(5  kart kontroli).

 2. dzienniki zajęć dodatkowych w zakresie(1 karta kontroli):

  - planu zajęć,

  - listy uczniów i odnotowywania obecności,

  - wpisywania tematów i potwierdzania ich realizacji podpisem nauczyciela;

  Potwierdzenie kontroli w dziennikach;

  Karta kontroli dziennika –wrzesień 2013r.

        c) dziennik biblioteki w zakresie:

  - planu pracy biblioteki,

  - odnotowywania działań bibliotekarza.

  Karta kontroli dziennika- wrzesień 2013 r.

         d) dziennik świetlicy w zakresie:

  - planu pracy,

  - listy uczniów i odnotowywania obecności uczniów na zajęciach świetlicy,

  -zapisów tematyki zajęć i potwierdzania odbycia zajęć podpisem;

  Arkusz kontroli w zakresie wyboru podręczników:

              - przesłanki, którymi kierują się nauczyciele dokonując wyboru podręcznika,

                - przyczyny dokonania zmian podręcznika w stosunku do poprzedniego roku

                szkolnego.

  2. Dokumentowanie pracy Zespołu Wspierającego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przebiega zgodnie z procedurą organizowania pomocy p-p w szkole wprowadzoną zarządzeniem nr 13/2013 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz planem pracy Zespołu. Dokumenty dotyczące pomocy p-p , takie jak zgoda rodzica na udział ucznia w zajęciach, wykaz uczniów objętych pomocą, zakres pomocy są gromadzone przez wychowawców w segregatorze wychowawcy danej klasy.

  Pracę Zespołu Wspierającego i pracę wychowawców nadzoruje koordynator do spraw organizowania i udzielania pomocy p-p pani Grażyna Mańka, która została powołana Zarządzeniem nr 14/2013 dyrektora z dnia 30 sierpnia 2013 r.

3. Przestrzeganie przez nauczycieli zasad, oceniania, klasyfikowania i promowania oraz sprawozdanie z wyników klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.

Wychowawcy poszczególnych oddziałów przedstawili na posiedzeniu rady pedagogicznej dokładne i wyczerpujące sprawozdania śródroczne dotyczące osiągnięć poszczególnych uczniów w zakresie wyników nauczania i zachowania, realizacji planów wychowawczych. Szczegółowa informacja została odnotowana w protokole nr 7 posiedzenia rady pedagogicznej w dniu 20 stycznia 2014 roku. Również podobne sprawozdania nauczyciele przedstawili na posiedzeniu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w dniu 17 czerwca 2014 r.

Wyniki klasyfikacji rocznej - rok szkolny 2013/2014

Klasy 

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI

Razem

%

ogółem

10

10

15

12

14

12

73

100

klasyfikowanych

10

10

15

12

14

12

73

100

 

ze stopniami celującymi

1

3

4

3

7

5

23

32

ze stopniami niedostatecznymi

-

-

-

-

1

-

-

1,4

 

Średnia ocen klas

Średnia ocen szkoły

 

 

IV

V

VI

4,13

 

 

3,9

4,3

4,2

 

                           

Oceny zachowania uczniów klas IV-VI

Ocena zachowania

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Razem

%

Wzorowe

3

5

5

13

34 

Bardzo dobre

4

3

7

14

37

Dobre

2

3

-

5

13

Poprawne

3

3

-

6

16

Nieodpowiednie

-

-

-

-

-

Naganne

-

-

-

-

-

Razem:

12

14

12

38

100

Oceny zachowania uczniów klas I-III

Ocena opisowa zachowania

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Razem

%

Jest wzorem zachowania dla innych uczniów

2

-

8

10

28

Bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia

4

7

3

14

40

Zachowuje się tak, jak przystało na ucznia

4

3

2

9

26

Poprawnie spełnia obowiązki ucznia

-

-

2

-

6

Sprawia pewne kłopoty wychowawcze

-

-

-

-

-

Sprawia kłopoty wychowawcze

-

-

-

-

-

Razem

10

10

15

35

100

Frekwencja uczniów

Klasy

„0”

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Szkoła

średnia frekwencja 
roczna w
r. szk. 2013/2014

87%

93%

94%

96% 

92%

93%

 87%

92%

Promocja

Klasa

I

II

III

IV

V

VI

Razem

% uczniów

Niepromowany

0

1

0

0

1

0

2

2,7

Egzamin poprawkowy(zgłoszenie)

Nie dotyczy

0

1

0

1

2,6

 

4.Podstawa programowa (karty monitorowania – 12):

 a) Realizacja nowej podstawy programowej w oddziale przedszkolnym oraz  w klasie I, II, III, IV i V:

- monitorowanie realizacji treści podstawy programowej w klasie I, II i III wczesnej edukacji i

 języka angielskiego w kl. I, II, III, IV i V;

- monitorowanie realizacji podstawy programowej w zakresie liczby odbytych godzin zajęć

w klasie I, II, III, IV i V oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

b)  Realizacja dotychczasowej podstawy programowej z następujących przedmiotów: języka polskiego – kl. VI, języka angielskiego – kl. VI, wychowania fizycznego – kl. VI, informatyki – kl. VI, historii i społeczeństwa – kl. VI, matematyki – kl. VI, muzyki – kl. VI.

c) Dyrektor szkoły monitorowała realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

d) Realizacja  liczby godzin dydaktycznych, wynikających z ramowego planu nauczania  na

 I etapie edukacyjnym i na II etapie-w klasie IV i V- monitorowanie realizacji podstawy programowej (ocena realizacji ramowych planów nauczania)- rok szkolny 2013/2014.

 Rodzaj zajęć

Język angielski

edukacja muzyczna

edukacja  plastyczna

wychowanie fizyczne

zajęcia komputerowe

Zajęcia zintegrowane

Liczba godzin w cyklu edukacyjnym

190

 95

  95

  290

    95

1150

kl. I (KK)

2013/2014

60/67

35/39

30/39

90/95

30/32

382/420*

kl. II  

 (GM)

2012/2013

60/67

35/36

30/41

90/102

30/27

382/415

2013/2014

65/69

30/37

35/40

100/104

30/39

384/421

kl. III

(MS)

 

 

2011/2012

 

60/101

35/43

30/46

90/103

30/22

Nie było obowiązku monitorowania

2012/2013

65/99

30/31

35/29

100/84

30/34

2013/2014

65/69

30/34

30/33

100/103

35/39

Liczba zrealizowanych godzin w cyklu edukacyjnym na koniec kl. III (MS)

269

108

108

290

95

 

                 

*liczba godzin przewidywanych/liczba godzin zrealizowanych

Wychowawczyni –  mgr Weronika Ozga-Zajło

Rodzaj zajęć

j. pol

j.ang

hist

przyr

matem

muz

plast

z t

z k

w-f

g. z wych

Liczba godzin w cyklu edukacyjnym

510

290

130

290

385

95

95

95

95

385

 

95

Kl. IV

2012/2013

160/

160

97/97

33/37

97/123

128/132

32/34

32/33

32/34

32/39

128/127

32/36 *

Kl. V

2013/2014

160/

160

97/106

33/33

97/127

128/131

32/32

32/38

32/37

32/32

128/138

32/34 *

*liczba godzin przewidywanych/liczba godzin zrealizowanych

 

Wychowawczyni –  mgr Magdalena Wierzbowska

Rodzaj zajęć

j. pol

j.ang

hist

przyr

matem

muz

plast

z t

z k

w-f

g. z wych

Liczba godzin w cyklu edukacyjnym

510

290

130

290

385

95

95

95

95

385

 

95

Kl. IV

2012/2013

160/

169

97/112

33/36

97/121

128/132

32/38

32/33

32/38

32/33

128/122

32/32 *

                         

*liczba godzin przewidywanych/liczba godzin zrealizowanych

W I semestrze wszyscy nauczyciele przepracowali wymaganą liczbę godzin. Natomiast w całym roku szkolnym w klasie IV nauczycielka przeprowadziła o 4 godziny zajęć z wychowania fizycznego mniej niż ilość wymagana. Należy zwiększyć liczbę zajęć z wychowania fizycznego w klasie V ( 2014/2014) lub w klasie VI (2015/2016), aby zrealizować obowiązujący ramowy plan nauczania z w/w przedmiotu.

5. Dokumentowanie przepracowania przez nauczycieli dodatkowych godzin zajęć  w tygodniu wynikających z art. 42 ust.2 pkt.2 lit.a KN:

a) We wrześniu dyrektor szkoły zatwierdziła plany pracy zajęć realizowanych na godzinach wynikających z art. 42 KN, są to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, kółka plastycznego, kółka katechetycznego, kółka polonistycznego, kółka historycznego, gry i zabawy z językiem angielskim.

b) Dokonano szczegółowego rozliczenia ilości przeprowadzonych zajęć z art.42KN– 9 kart kontroli.

Na koniec roku szkolnego dyrektor szkoły zamieściła w dziennikach rozliczenie ilości godzin zajęć zrealizowanych przez każdego nauczyciela. Dwie nauczycielki zrealizowały mniejszą niż przewidywana liczba godzin zajęć. Przyczyną były zwolnienia lekarskie. Skontrolowano formy prowadzenia zajęć, frekwencję na zajęciach. W wyniku kontroli stwierdzono, że zajęcia te przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły, zwiększyła się oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia, zintensyfikowano pomoc uczniom słabszym, godziny te wykorzystano też na przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, wzmocniono funkcję opiekuńczą i wychowawczą szkoły. W zakresie realizacji godzin wynikających z art.. 42 ustawy Karta Nauczyciela prowadzonych było 11 różnych zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów, skierowanych i do uczniów posiadających określone zainteresowania, jak i dla uczniów wymagających pomocy. Na podstawie pisemnych oświadczeń złożonych przez nauczycieli można stwierdzić, że przepracowanych zostało łącznie 645 godzin zajęć.

6. Dokumentowanie przebiegu stażu w zakresie:

a) zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego – plan jednej nauczycielki,

b) sprawozdania realizacji zadań wynikających z planu( raz na kwartał – 3 nauczycielki).

W II semestrze nauczycielki odbywające staż nie złożyły kwartalnych sprawozdań.

7. Zapewnianie  uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki:

a) Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli – cztery arkusze obserwacji.

b) Terminowość rozpoczynania zajęć –obserwacje ( skontrolowano czas rozpoczęcia zajęć przez 10 nauczycieli).

c) Pomieszczania szkolne, ich wyposażenie odpowiadają wymogom bhp – dwie kompleksowe kontrole Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej( bez zaleceń) .

d) Dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu ucznia – kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej( bez zaleceń).

8.Współpraca nauczycieli- wychowawców z rodzicami- karta monitorowania w zakresie:

a) zebrań z rodzicami ( wszystkie zaplanowane zebrania rodzicielskie) – 7 kart kontroli,

b) kontaktów indywidualnych (odnotowywane w dokumentacji wychowawcy).

9. Zapewnianie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły:

a) Kontrola przeprowadzona prze komisję w dniu 30 sierpnia 2013 roku.

b) Na bieżąco dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni przestrzegają zasad

   bezpieczeństwa.

9.Kontroli poddano arkusze ocen uczniów na początku roku szkolnego(bez klasy I) i na zakończenie roku szkolnego. Nauczyciele prawidłowo dokonali poprawek formalnych błędów (dokonywanie poprawek dyrektor szkoły upoważniła wychowawców klas zarządzeniem nr 2/2009/2010). Uczniom klasy I wychowawczyni założyła arkusze ocen we wrześniu 2013 roku.

10.Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli  i wychowawców.

Opracowano procedurę udzielania i organizacji pomocy p-p w szkole wprowadzoną zarządzeniem nr 13/2013 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. Dokumenty dotyczące pomocy p-p , takie jak zgoda rodzica na udział ucznia w zajęciach, wykaz uczniów objętych pomocą, zakres pomocy są gromadzone przez wychowawców w segregatorze wychowawcy danej klasy.

11. Przeanalizowano też plany pracy wychowawczej poszczególnych oddziałów pod kątem korelacji z programem wychowawczym i programem profilaktyki oraz tematyką prozdrowotną. Wszystkie plany zawierają zagadnienia zawarte w programie wychowawczym, programie profilaktyki i zagadnienia związane z prawami ucznia.

12. Sprawdzono kompletność podstawowej dokumentacji pedagogicznej po zakończeniu I okresu i po zakończeniu roku szkolnego (dzienniki, arkusze ocen). Przeprowadzona została kontrola zapisów w dzienniku lekcyjnym. Zapisy w dziennikach prowadzone były na ogół systematycznie.

Wnioski z kontroli:

1. Nauczyciele na ogół poprawnie i na bieżąco prowadzą dzienniki lekcyjne, zajęć 

    dodatkowych oraz pozalekcyjnych.

2. Podstawa programowa była realizowana w oparciu o wybrane programy nauczania –

   kontrola wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie I, II, III, IV i V oraz realizacja dotychczasowej podstawy – arkusze kontroli.

3. Roczne plany wychowawcze zawierają zagadnienia zawarte w programach:

   wychowawczym i profilaktyki oraz zagadnienia związane z prawami ucznia. Realizacja

   planów wychowawczych przebiegała bez zastrzeżeń.

4. Dyżury nauczycieli pełnione były według harmonogramu bez zastrzeżeń.

Rekomendacje:

1. Dokumentację nauczyciela i wychowawcy należy obowiązkowo prowadzić zgodnie z 

  Instrukcją postępowania z dokumentacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i

   opiekuńczego oraz zasady jej prowadzenia w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

   w Słobitach”.

2. Należy dołożyć starań w prawidłowym wypełnianiu wszystkich tabel zawartych w

 dziennikach.

3.Nauczyciele powinni zadbać o punktualne rozpoczynanie zajęć.

4.Wszyscy nauczyciele muszą przestrzegać terminów sporządzania planów, sprawozdań, analiz i wyników badania osiągnięć uczniów oraz dokumentacji udzielania uczniom pomocy pp.

Kontrole zewnętrzne:

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach realizacji polityki oświatowej państwa

 ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Planu Nadzoru W-MKO w Olsztynie wizytator przeprowadził kontrolę w zakresie:

1) przygotowania szkoły do przyjęcia 6-ciolatków i ankieta „Internet”.

2)Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie (kompleksowa kontrola szkoły)- październik 2013r. i 24 kwietnia 2014 r.

Brak zaleceń.

-Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczęta – luty 2014 r.

Brak zaleceń.

Ad. 3. Wspomaganie

We wrześniu 2013 r. dyrektor szkoły opracowała obszary wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań. Nadzór pedagogiczny obejmuje:

- organizację szkoleń i narad (doskonalenie zawodowe nauczycieli),

- obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

- wspieranie rozwoju zawodowego, awans zawodowy nauczycieli.

Przewodniczący Zespołów Nauczycieli klas I-III i IV-VI opracowali plany pracy zespołów.

Lider WDN przedstawił plan na rok szkolny 2013/2014.

We wrześniu 2013 r. dyrektor szkoły opracowała obszary wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań. Nadzór pedagogiczny obejmuje:

- organizację szkoleń i narad (doskonalenie zawodowe nauczycieli),

- obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

- wspieranie rozwoju zawodowego, awans zawodowy nauczycieli.

Przewodniczący Zespołów Nauczycieli klas I-III i IV-VI opracowali plany pracy zespołów.

Lider WDN przedstawił plan na rok szkolny 2013/2014. Sprawozdania z pracy zespołów i planu WDN były przedstawiane na podsumowujących posiedzeniach RP (protokół nr 8 i nr 13 PR).

1. Szkolenia RP i opracowanie dokumentów:

a) Obowiązujące przepisy prawa oświatowego i jego zmiany– na bieżąco, protokoły RP,

b) Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce – p. I. Puzio,

c) Dostosowanie warunków i form sprawdzianu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z opiniami i orzeczeniem poradni p-p (czworo uczniów).

d) Opracowanie procedur: udzielania pomocy p-p, sprawowania funkcji wychowawcy, obrotu używanymi podręcznikami, badania osiągnięć uczniów, procedury rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

e) Szkolenie RP „Umiem się uczyć”-warsztaty efektywnej nauki.

2. Odbyło się 13 posiedzeń RP. Tematyka zebrań rady pedagogicznej zgodna z planem. Informacja o realizacji – protokoły posiedzeń RP.

Posiedzenia RP odbywały się częściej niż zaplanowano. Dotyczyły one:

a) zapoznania nauczycieli z nadzorem pedagogicznym,

b) zapoznania ze zmianami prawa oświatowego,

c) wydania opinii w sprawie wniosku dyrektora o nagrodę Wójta,

d) nowelizacji Statutu,

e) dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu

   do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

f)  klasyfikacji śródrocznej,

g) raport z ewaluacji wewnętrznej,

h) zmiany w statucie szkoły,

i) klasyfikacji rocznej i końcowej,

j) dwukrotnego podsumowania pracy szkoły.

3. Dokształcanie:

Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w licznych różnorodnych pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Dwie nauczycielki ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu

oligofrenopedagogiki, jedna – studia podyplomowe z przyrody.

Największym zainteresowaniem wśród nauczycieli cieszyły się konferencje, warsztaty, szkolenia i narady.

4.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego przedstawiła cele , tematykę i harmonogram planowanych obserwacji pracy nauczycieli. Nie wszystkie zaplanowane obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zostały przeprowadzone. Dokonano obserwacji pracy nauczycieli w zakresie:

a) organizacji i przebiegu uroczystości szkolnych –6 obserwacji,

b) obserwacji zajęć edukacyjnych- 4,

c) obserwacji zajęć pozalekcyjnych – 1 ( zajęcia logopedyczne)

d) obserwacji zebrania z rodzicami -2,

f) pracy zespołów nauczycieli – 2.

Wnioski i uwagi zostały przedstawiane nauczycielom.

5.Wspieranie rozwoju zawodowego- awans zawodowy nauczycieli.

Dyrektor szkoły przedstawiła szczegółowy plan działania w zakresie zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Nauczycielka rozpoczynająca staż na nauczyciela mianowanego przedstawiła plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony.

Nauczycielowi stażyście przydzielono opiekuna stażu. Nauczycielki ( 3 osoby) składały kwartalne sprawozdania i w I semestrze, natomiast nie złożyły takich sprawozdań w II semestrze.

            W maju br. dyrektor szkoły dokonała oceny pracy nauczyciela kontraktowego

( zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego).

IV.  Monitorowanie efektów pracy szkoły

IV.1. Efekty działalności dydaktycznej

Nauczyciele przeprowadzili diagnozę  końcową i przedstawili analizę osiągnięć edukacyjnych (raporty i sprawozdania w dokumentacji szkoły):

1) Test roczny w klasie I sprawdzał wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistyczno-przyrodniczej i edukacji matematycznej. Test ten pisało 9 uczniów, tj.90% klasy.

-Część polonistyczno-przyrodnicza składała się z 7 zadań, za które każdy uczeń mógł uzyskać 22 pkt.

 Średni wynik klasy to 15,5 pkt, co stanowi 70,5% poprawnych odpowiedzi.

Wnioski:

1. Uczniowie dobrze poradzili sobie z:

1) rozpoznawaniem zwierząt i dobieraniem ich do naturalnych środowisk,

2) rozpoznawaniem roślin  i dobieraniem ich do naturalnych środowisk,

3) rozpoznawaniem zwierząt, które żyją w różnych środowiskach.

2. Uczniowie słabo poradzili sobie z:

1) układaniem sensownych zdań z rozsypanek wyrazowych i poprawnym ich zapisywaniem,

2) czytaniem ze zrozumieniem, formułowaniem pisemnych odpowiedzi na podstawie tekstu.

Rekomendacje:

1. Trenować czytanie ze zrozumieniem.

2. Wykonywać więcej ćwiczeń wymagających uważnego czytania krótkich i dłuższych tekstów oraz wyszukiwania w nim informacji.

3. Pracować z tekstem przy każdej nadarzającej się sposobności.

4). Trenować pisanie krótkich i dłuższych zdań, odpowiedzi na podstawie pytania.

-Część matematyczna składała się z 7 zadań, za które każdy uczeń mógł uzyskać 15 pkt.

Średni wynik klasy 12,56 pkt., co stanowi 83,7% poprawnych odpowiedzi.

Wnioski:

1. Uczniowie dobrze poradzili sobie z:

1) uzupełnianiem ciągu liczbowego w zakresie 20 i pisaniem cyframi liczb w obrębie drugiej dziesiątki,

2) rozwiazywaniem prostego zadania tekstowego wymagającego odejmowania i zapisaniem do niego formuły matematycznej,

3) mierzeniem długości wskazanych przedmiotów, odczytaniem i zapisaniem wyników pomiaru.

2. Uczniowie słabo poradzili sobie z:

1) dodawaniem w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, a konkretnie z obliczeniami związanymi z ważeniem i stosowaniem odważników.

Rekomendacje:

1. Należy ćwiczyć rachunek pamięciowy w obrębie pierwszej i drugiej dziesiątki.

2. Rozwiązywać więcej zadań tekstowych, szczególnie na porównywanie różnicowe.

3. Trenować odczytywanie wskazań zegara.

4. Wykonywać więcej obliczeń zegarowych.

2) Sprawdzian roczny w klasie II sprawdzał wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistyczno-przyrodniczej i edukacji matematycznej. Test pisali wszyscy uczniowie-10 os.

-Maksymalna liczba punktów z części polonistyczno-przyrodniczej wynosiła 25.

Średni wynik klasy to 21,3  pkt, co stanowi 85% poprawnych odpowiedzi.

-Maksymalna liczba punktów z części matematycznej wynosiła 23.

Średni wynik klasy to 15,5  pkt, co stanowi 67% poprawnych odpowiedzi.

Wnioski:

1. Doskonalić technikę czytania ze zrozumieniem i poprawne układanie zdań.

2. Utrwalać pisownie wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

3. Kształcić umiejętność logicznego myślenia i wysuwania wniosków.

4. Ćwiczyć i utrwalać tabliczkę mnożenia.

3) Sprawdzian umiejętności matematycznych OBUT w klasie III. Test pisali wszyscy uczniowie-15 osób. Sprawdzian składał się z 14 zadań, za które każdy uczeń mógł otrzymać 14 pkt. Średni wynik klasy to 7,93 pkt, co stanowi 57% poprawnych odpowiedzi.

Wnioski:

1. Utrwalać znajomość tabliczki mnożenia oraz ćwiczyć mnożenie i dzielenie.

2. Rozwijać logiczne myślenie.

3. Zwracać uwagę uczniom na dostrzeganie zależności.

4) Test z przyrody dla uczniów kończących klasę IV – diagnoza z Nową Erą.

Test pisało 11 uczniów, tj. 92% klasy. Sprawdzian składał się z 15 zadań, za które każdy uczeń mógł otrzymać 18 pkt. Średni wynik klasy to 12,5 pkt, co stanowi 69% poprawnych odpowiedzi. Podobny wynik osiągnęła ogólnopolska próba statystyczna.

Wnioski:

1) Uczniowie najwyższy wynik osiągnęli w obszarze „Obserwacje, pomiary i doświadczenia”.

2) Najsłabiej poradzili sobie z posługiwaniem się wiedzą przyrodniczą.

Rekomendacje:

1. Należy motywować uczniów do systematycznego zapamiętywania pojęć przyrodniczych.

2. Należy utrwalać nową wiedze przyrodniczą.

5) Test z przyrody dla uczniów kończących klasę V – diagnoza z Nową Erą.

Test pisało 13 uczniów, tj. 93% klasy. Sprawdzian składał się z 15 zadań, za które każdy uczeń mógł otrzymać 18 pkt. Średni wynik klasy to 13,08 pkt, co stanowi 73% poprawnych odpowiedzi. Niższy wynik osiągnęła ogólnopolska próba statystyczna-12,21 pkt., co stanowi 68% poprawnych odpowiedzi..

Wnioski:

1) Uczniowie najwyższy wynik osiągnęli w obszarze „Praktyczne wykorzystanie informacji przyrodniczej”.

2) Najsłabiej poradzili sobie z posługiwaniem się wiedzą przyrodniczą.

Rekomendacje:

1. Należy motywować uczniów do systematycznego zapamiętywania pojęć przyrodniczych.

2. Należy utrwalać nową wiedzę przyrodniczą.

6) Próbny sprawdzian w klasie V pisało 11 uczniów, co stanowi 79% klasy. Test miał na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki. Test składał się z 25 zadań, za które każdy uczeń mógł uzyskać 39 pkt. Średni wynik klasy to 20,5 pkt, co stanowi 53% poprawnych odpowiedzi.

Rekomendacje do pracy z klasą VI w roku szkolnym 2014/2015:

1. Pracować nad poprawnością form językowych, właściwym stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji.

2. Uczyć poprawnego odczytywania informacji z tekstu.

3. Ćwiczyć obliczenia dotyczące czasu, działania na ułamkach.

4. Zwracać uwagę naw właściwe wykorzystanie wiedzy arytmetycznej.

5. Utrwalać poznane formy wypowiedzi.

6. Zwracać uwagę na dokładne czytanie poleć.

7. Omawiać sposoby rozwiązywania zadań.

8. Indywidualizować pracę z uczniami.

Nie przeprowadzono ogólnego testu kompetencji w klasie IV.

IV.2. Efekty działalności wychowawczej zostały przeprowadzone na koniec I semestru (sprawozdanie za I semestr). Nauczyciele nie przeprowadzili takiej analizy na zakończenie roku szkolnego.

IV.3. Efekty działalności opiekuńczej

1) Średnio 80 uczniów korzystało z posiłków na stołówce szkolnej w całym roku szkolnym. W I semestrze 45 uczniów otrzymało dofinansowanie dożywiania w stołówce szkolnej(38uczniów na wniosek rodziców, 7- na wniosek dyrektora szkoły). Podobnie było w II semestrze.

2) Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 19 uczniów z klasy I-3, z klasy II-8, z kl. III-4, z klasy V – 3 i z klasy VI-1 ( z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

3) Wszyscy potrzebujący uczniowie korzystają z opieki świetlicowej (oddziały 0-VI) łącznie 43 osoby.

 

WNIOSKI ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014:

1.Ewaluacja wewnętrzna prowadzona była przez zespoły zgodnie z harmonogramem.

2. W pracę zespołów zaangażowani byli wszyscy nauczyciele.

3. Kontrola wykazała, że na ogół przestrzegane są przepisy prawa oświatowego

    i wewnątrzszkolnego.

4. Zostały zrealizowane godziny wynikające z ramowego planu nauczania, zgodnie z nową i   starą podstawą programową oraz godziny dodatkowe, wynikające z KN.

5. Wyniki sprawdzianu po klasie VI są zadawalające.

6. Nauczyciele uczestniczyli w licznych formach doskonalenia zawodowego.

7. Rodzice stają się odpowiedzialnymi partnerami szkoły.

8. Promocja szkoły prowadzona jest na bieżąco.

9. Prowadzi się bieżące naprawy, drobne remonty, uzupełnia sprzęt, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

10. Szkoła pracuje zgodnie z przyjętą Koncepcją Pracy Szkoły na lata 2011-2016, o czym świadczą sprawozdania z realizacji zadań profilaktycznych i wychowawczych, Planu Pracy Szkoły, sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, pracy zespołów nauczycieli.

 

REKOMENDACJE, które należy uwzględnić w planowaniu pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015:

1. Dokumentację (szkolną, nauczyciela i wychowawcy) należy obowiązkowo prowadzić

   zgodnie z „Instrukcją postępowania z dokumentacją procesu dydaktyczno –  

   wychowawczego i opiekuńczego oraz zasady jej prowadzenia w Szkole Podstawowej

    im. Mikołaja Kopernika  w Słobitach”.

2. Należy dołożyć starań w prawidłowym wypełnianiu wszystkich tabel zawartych w

   dziennikach.

3.Nauczyciele powinni zadbać o punktualne rozpoczynanie zajęć.

4. Wychowawcy  powinni konsekwentnie przestrzegać zapisów WSO w zakresie

   oceniania zachowania.

5. Nauczyciele muszą prawidłowo dokonywać analiz próbnych sprawdzianów,  testów

    kompetencji, testów sprawdzających i wykorzystywać wyniki analiz do podwyższania

    osiągnięć uczniów.

6.Należy pracować nad utrzymaniem wysokiego wyniku sprawdzianu po klasie VI,

   wykorzystując analizę sprawdzianu z minionego roku.

7.Wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo

   dzieciom, uczniom podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, zajęć pozalekcyjnych,

   przerw międzylekcyjnych, wycieczek.

8. Nauczyciele powinni udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej

    pracy z uczniem.

9. Każdy wychowawca ma obowiązek gromadzić dokumentację udzielania pomocy p-p

    w segregatorze.

10. Wszyscy nauczyciele muszą przestrzegać terminów sporządzania planów,

   sprawozdań, analiz i wyników badań osiągnięć uczniów oraz wdrażania zaleceń.

 

Dziękuję za dotychczasową współpracę wszystkim członkom społeczności szkolnej- nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom, rodzicom, sponsorom i przyjaciołom szkoły, władzom lokalnym i organizacjom społecznym.

                                                                      

Sprawozdanie przedstawiła dyrektor szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 2 lipca 2014 roku. Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele Rady Rodziców.

Sprawozdanie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

Links

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach
  Słobity 3
  14-405 Wilczęta
  woj.warmińsko-mazurskie
 • (+55)2487193
  516343755

Galeria zdjęć