Działy

Dokumenty szkolne

Informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Słobitach w I semestrze 2013/2014

Informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Słobitach

w I semestrze 2013 / 2014

W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły jest sprawowany w oparciu o:

- Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku  (dz. U. z 2004 r. nr 256. poz. 2572, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

   nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168  poz. 1324);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające

    rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 14 maja 2013 r., poz. 560);

- Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 ustalone przez

  Ministra Edukacji Narodowej pismem DJE-WNP-BS-5081-8/2013 z dnia 3 lipca 2013r.;

-  Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny

  2013/2014;

-Wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym

   2012/2013; wdrożenie zmian.

- Koncepcję  pracy szkoły na lata 2011 -2016 – opracowanie wewnętrzne.

 

Opracowany przez dyrektora plan nadzoru został przedstawiony Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 13 września 2013 roku. Ogólne czynności, zadania i terminy realizacji nadzoru zostały ujęte w Harmonogramie prac  związanych z organizacją i prowadzeniem nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014.

Wnioski wynikające z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku  są realizowane od początku bieżącego roku szkolnego.

 Nauczyciele między innymi:

- prowadzą dokumentację  szkolną na ogół zgodnie z przyjętą instrukcją postępowania z

  dokumentacją szkoły; należy zadbać o właściwy wybór dzienników lekcyjnych (propozycje

  nauczycieli);

- gromadzą dokumentację wychowawcy w teczce, segregatorze;

- dokonują prawidłowo analizy próbnych sprawdzianów, a sformułowane wnioski wdrażają

  do pracy z uczniami w celu, jak najlepszego przygotowania klasy szóstej do sprawdzianu

  zewnętrznego;

- nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów podczas wszystkich zajęć szkolnych i  

  pozaszkolnych;

- nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i

  edukacyjnych ucznia;

- nauczyciele nadal nie zawsze dotrzymują terminów realizacji zadań, sporządzania sprawozdań i analiz.

Dyrektor szkoły w celu należytego i skutecznego sprawowania nadzoru pedagogicznego wykorzystywała w I semestrze następujące formy: gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, kontrolowanie różnej dokumentacji szkoły, monitorowanie, obserwację zajęć i uroczystości oraz dyżurów nauczycieli, badanie wybranych obszarów pracy szkoły oraz wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

   Nadzór pedagogiczny był sprawowany na ogół planowo i systematycznie.

Zakres wykonania planu nadzoru pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2013/2014:

 1. Ewaluacja wewnętrzna

  Celem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 jest pozyskanie informacji o działalności świetlicy szkolnej zgodnie z prawem oświatowym i współpracy szkoły z rodzicami. Przedmiotem ewaluacji są następujące problemy badawcze:

 1.      Zgodność organizacji pracy świetlicy szkolnej z przepisami prawa oświatowego.
 2.      Rodzice są partnerami szkoły – wymaganie 9.

        Na posiedzeniu rady pedagogicznej dyrektor szkoły przedstawiła harmonogram przeprowadzenia  ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach działalności szkoły. Przypomniała też, że koordynatorem ds. ewaluacji wewnętrznej jest powołana w drodze  zarządzenia  nr 3/2012/2013 Dyrektora Szkoły z dnia 14 września 2012 roku mgr Izabela Puzio. Dyrektor szkoły również w drodze zarządzenia nr 16/2013/2014, powołała zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej:

- Zespół I do zbadania problemu:Zgodność organizacji pracy świetlicy szkolnej z przepisami prawa oświatowego”; w skład zespołu weszli:

 1.       Olga Karpińska-lider zespołu
 2.       Monika Stasiak
 3.       Magdalena Wierzbowska
 4.       Izabela Puzio
 5.        Maciej Maciejewski

- Zespół II do zbadania problemu: wymaganie 9 „ Rodzice są partnerami szkoły”; w skład zespołu weszli:

 1. Kinga Kazimierczuk-lider zespołu

 2.  Ewa Baniel

 3.  Grażyna Mańka

 4. Weronika Ozga-Zajło

 5.  Małgorzata Sośnicka

Poszczególne zespoły opracowały plan ewaluacji oraz harmonogram badań. Zgodnie z harmonogramem zespoły opracowują narzędzia badawcze, przeprowadzają badania, analizują wyniki badań i przygotowują raporty, które przekażą koordynatorowi ds. ewaluacji wewnętrznej pani Izabeli Puzio.

 1. Kontrola

  1.Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania:

 1. dzienniki lekcyjne w zakresie:

   - wpisu stron tytułowych, tygodniowych planów lekcji i ci zmian,

   - wpisu programów nauczania i zestawu podręczników,

   - prawidłowości zapisu danych o uczniach i wychowankach,

   - numerowaniu kolejności lekcji,

   - dokumentowania obecności ucznia na lekcjach, wpisywania tematów zajęć oraz

      potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela;

  W/w zakresie skontrolowano dzienniki zajęć edukacyjnych: oddziału przedszkolnego, klasy I, II,  III, IV, V i VI.

 2. dzienniki zajęć dodatkowych w zakresie:

  - planu zajęć,

  - listy uczniów i odnotowywania obecności,

  - wpisywania tematów i potwierdzania ich realizacji podpisem nauczyciela;

  Potwierdzenie kontroli w dziennikach

        c)  dziennik świetlicy w zakresie:

  - planu pracy,

  - listy uczniów i odnotowywania obecności uczniów na zajęciach świetlicy,

  -zapisów tematyki zajęć i potwierdzania odbycia zajęć podpisem;

  Karta kontroli dziennika –wrzesień 2013r.

        d) dziennik biblioteki w zakresie:

  - planu pracy biblioteki,

  - odnotowywania działań bibliotekarza.

  Karta kontroli dziennika- wrzesień 2013 r.

         e) dziennik świetlicy w zakresie:

              - planu pracy świetlicy,

              - odnotowywania tematyki zajęć.

  Arkusz kontroli w zakresie wyboru podręczników:

              - przesłanki, którymi kierują się nauczyciele dokonując wyboru podręcznika,

              - przyczyny dokonania zmian podręcznika w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.

  2. Dokumentowanie pracy Zespołu Wspierającego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przebiega zgodnie z procedurą organizowania pomocy p-p w szkole wprowadzoną zarządzeniem nr 13/2013 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz planem pracy Zespołu. Dokumenty dotyczące pomocy p-p , takie jak zgoda rodzica na udział ucznia w zajęciach, wykaz uczniów objętych pomocą, zakres pomocy są gromadzone przez wychowawców w segregatorze wychowawcy danej klasy.

  Pracę Zespołu Wspierającego i pracę wychowawców nadzoruje koordynator do spraw organizowania i udzielania pomocy p-p pani Grażyna Mańka, która została powołana Zarządzeniem nr 14/2013 dyrektora z dnia 30 sierpnia 2013 r.

3. Przestrzeganie przez nauczycieli zasad, oceniania, klasyfikowania i promowania oraz sprawozdanie z wyników klasyfikacji.

Wychowawcy poszczególnych oddziałów przedstawili na posiedzeniu rady pedagogicznej dokładne i wyczerpujące sprawozdania dotyczące osiągnięć poszczególnych uczniów w zakresie wyników nauczania i zachowania, realizacji planów wychowawczych w I semestrze.

Szczegółowa informacja została odnotowana w protokole nr 7 posiedzenia rady pedagogicznej w dniu 20 stycznia 2014 roku.

 

Wyniki klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2013/2014

Klasy 

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI

Razem

%

ogółem

10

10

15

12

14

12

73

100

klasyfikowanych

10

10

15

12

14

12

73

100

 

ze stopniami celującymi

5

3

2

1

7

3

21

29

ze stopniami niedostatecznymi

-

-

-

-

1

-

-

1,4

 

 

Średnia ocen klas

Średnia ocen szkoły

IV

V

VI

4,03

4,0

4,1

4,0

 

 

Oceny zachowania uczniów klas IV-VI

Ocena zachowania

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Razem

%

Wzorowe

3

5

3

11

29 

Bardzo dobre

3

3

6

12

31

Dobre

6

4

3

13

34

Poprawne

-

1

-

1

3

Nieodpowiednie

-

1

-

1

3

Naganne

-

-

-

-

-

Razem:

12

14

12

38

100

Oceny zachowania uczniów klas I-III

Ocena opisowa zachowania

 

 

 

Razem

%

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 

 

Jest wzorem zachowania dla innych uczniów

3

1

8

12

34

Bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia

2

5

2

9

26

Zachowuje się tak, jak przystało na ucznia

5

4

5

14

40

Poprawnie spełnia obowiązki ucznia

-

-

-

-

-

Sprawia pewne kłopoty wychowawcze

-

-

-

-

-

Sprawia kłopoty wychowawcze

-

-

-

-

-

Razem

10

10

15

35

100

Frekwencja uczniów

Klasy

„0”

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Szkoła

średnia frekwencja 
w I semestrze
r. szk. 2013/2014

88%

94%

95%

97% 

94%

96%

 89%

93%

 

4.Podstawa programowa (karty monitorowania – 12):

 a) Realizacja nowej podstawy programowej w oddziale przedszkolnym oraz  w klasie I, II, III, IV i V:

- monitorowanie realizacji treści podstawy programowej w klasie I, II i III wczesnej edukacji i

 języka angielskiego w kl. I, II, III, IV i V;

- monitorowanie realizacji podstawy programowej w zakresie liczby odbytych godzin zajęć

w klasie I, II, III, IV i V oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

b)  Realizacja dotychczasowej podstawy programowej z następujących przedmiotów: języka polskiego – kl. VI, języka angielskiego – kl. VI, wychowania fizycznego – kl. VI, informatyki – kl. VI, historii i społeczeństwa – kl. VI, matematyki – kl. VI, muzyki – kl. VI.

5. Dokumentowanie przepracowania przez nauczycieli dodatkowych godzin zajęć  w tygodniu wynikających z art. 42 ust.2 pkt.2 lit.a KN:

a) We wrześniu dyrektor szkoły zatwierdziła plany pracy zajęć realizowanych na godzinach wynikających z art. 42 KN, są to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, kółka plastycznego, kółka katechetycznego, kółka polonistycznego, kółka historycznego, gry i zabawy z językiem angielskim.

b) Dokonano szczegółowego rozliczenia ilości przeprowadzonych zajęć – 10 kart kontroli.

W I semestrze wszyscy nauczyciele przepracowali wymaganą liczbę godzin.

6. Dokumentowanie przebiegu stażu w zakresie:

a) zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego – plan jednej nauczycielki,

b) sprawozdania realizacji zadań wynikających z planu( raz na kwartał – 3 nauczycielki).

7. Zapewnianie  uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki:

a) Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli – cztery arkusze obserwacji.

b) Terminowość rozpoczynania zajęć –obserwacje ( skontrolowano czas rozpoczęcia zajęć przez 10 nauczycieli).

c) Pomieszczania szkolne, ich wyposażenie odpowiadają wymogom bhp – kompleksowa kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej( bez zaleceń) .

d) Dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu ucznia – kontrola Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej( bez zaleceń).

8.Współpraca nauczycieli- wychowawców z rodzicami- karta monitorowania w zakresie:

a) zebrań z rodzicami ( wszystkie zaplanowane zebrania rodzicielskie) – 7 kart kontroli,

b) kontaktów indywidualnych (odnotowywane w dokumentacji wychowawcy).

9. Zapewnianie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły:

a) Kontrola przeprowadzona prze komisję w dniu 30 sierpnia 2013 roku.

b) Na bieżąco dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni przestrzegają zasad

   bezpieczeństwa.

 

 1.  Wspomaganie:

We wrześniu 2013 r. dyrektor szkoły opracowała obszary wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań. Nadzór pedagogiczny obejmuje:

- organizację szkoleń i narad (doskonalenie zawodowe nauczycieli),

- obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

- wspieranie rozwoju zawodowego, awans zawodowy nauczycieli.

Przewodniczący Zespołów Nauczycieli klas I-III i IV-VI opracowali plany pracy zespołów.

Lider WDN przedstawił plan na rok szkolny 2013/2014.

1. Szkolenia RP i opracowanie dokumentów:

a) Obowiązujące przepisy prawa oświatowego i jego zmiany– na bieżąco, protokoły RP,

b) Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce – p. I. Puzio,

c) Dostosowanie warunków i form sprawdzianu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z opiniami i orzeczeniem poradni p-p (czworo uczniów).

d) Opracowanie procedur: udzielania pomocy p-p, sprawowania funkcji wychowawcy, obrotu używanymi podręcznikami, badania osiągnięć uczniów, procedury rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

2. Odbyło się 8 posiedzeń RP. Tematyka zebrań rady pedagogicznej zgodna z planem. Informacja o realizacji – protokoły posiedzeń RP.

Posiedzenia RP odbywały się częściej niż zaplanowano. Dotyczyły one:

a) zapoznania nauczycieli z nadzorem pedagogicznym,

b) zapoznania ze zmianami prawa oświatowego,

c) wydania opinii w sprawie wniosku dyrektora o nagrodę Wójta,

d) nowelizacji Statutu,

e) dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu

   do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

f)  klasyfikacji śródrocznej.

 

 

3. Dokształcanie:

Nauczyciele uczestniczyli  w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 łącznie w 16 różnorodnych pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

W pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego wzięło udział 9 nauczycieli, co stanowi 82 % wszystkich uczących. Dwie   nauczycielki  nie podjęły doskonalenia zawodowego. Stanowią one 19 % wszystkich uczących. Jako przyczynę podały brak realizacji szkoleń przez M-WODN w Elblągu, na które wysłały zgłoszenia.

  Największym zainteresowaniem wśród nauczycieli cieszyły się konferencje, warsztaty, szkolenia i narady. W tych formach doskonalenia uczestniczyło 67 % nauczycieli.

 

 

 

Szkolenia, warsztaty, konferencje  metodyczne, narady

Kursy kwalifikacyjne

Studia podyplomowe

Liczba uczestników

12

2

2

Procent uczestników

100%

22%

22%

         

Wnioski:

 1. Trzeba zachęcać nauczycieli do zdobywania nowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych poprzez  ukończenie nowych kierunków studiów podyplomowych i nowego wykształcenia.

 2. Nauczyciele powinni brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, celem których jest nabycie nowych umiejętności do realizacji priorytetów polityki oświatowej państwa ( nowa podstawa programowa, organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 6-latek w szkole, bezpieczeństwo w szkole).

4.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego przedstawiła cele , tematykę i harmonogram planowanych obserwacji pracy nauczycieli. Nie wszystkie zaplanowane obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zostały przeprowadzone. Dokonano obserwacji pracy nauczycieli w zakresie:

a) organizacji i przebiegu uroczystości szkolnych –6 obserwacji,

b) obserwacji zajęć edukacyjnych- 4,

c) obserwacji zajęć pozalekcyjnych – 1 ( zajęcia logopedyczne)

d) obserwacji zebrania z rodzicami -2,

f) pracy zespołów nauczycieli – 2.

Wnioski i uwagi zostały przedstawiane nauczycielom.

5.Wspieranie rozwoju zawodowego- awans zawodowy nauczycieli.

Dyrektor szkoły przedstawiła szczegółowy plan działania w zakresie zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Nauczycielka rozpoczynająca staż na nauczyciela mianowanego przedstawiła plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony.

Nauczycielowi stażyście przydzielono opiekuna stażu. Nauczyciele składają kwartalne sprawozdania.

 1. Monitorowanie efektów pracy szkoły

  1. Efekty działalności dydaktycznej

Nauczyciele przeprowadzili diagnozę i przedstawili analizę osiągnięć edukacyjnych

 (raporty i sprawozdania w dokumentacji szkoły):

1) Test diagnozujący z przyrody po kl. III – kl. IV (analizę przedstawiła Danuta Dańczyszyn - nauczycielka przyrody)

Badanie przeprowadzono 17 września br. Test składał się z 15 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymywał 18 punktów.

Test sprawdzał wiadomości i umiejętności w trzech obszarach:

I obszar: Korzystanie/posługiwanie się informacją/wiedzą przyrodniczą;

II obszar: Praktyczne wykorzystanie wiedzy/informacji przyrodniczej:

III obszar: Obserwacje, pomiary i doświadczenia.

Średni wynik testu w klasie wynosi 12,55 p., co stanowi 70% i mieści się w 4 (poniżej średnim) staninie, a średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 13,87 p., co stanowi 77% .

Najwyższy wynik to 15 punktów (1 uczeń), najniższy wynik - 9 punktów (1 uczeń). Dominanta, czyli wynik najczęściej występujący to 14 punktów.

Rekomendacje:

Należy kształtować, utrwalać i rozwijać umiejętności z zakresu:

 1. rozpoznawania, porządkowania, opisywania zjawisk i procesów przyrodniczych,

 2. wykonywania pomiarów i korzystania z instrukcji,

 3. wykorzystywania wyników badań, obserwacji, doświadczeń,

 4. wyjaśniania zależności przyczynowo -skutkowych i formułowania wniosków.

  2) Test diagnozujący z przyrody po kl. IV – kl. V (analizę przedstawiła Danuta Dańczyszyn - nauczycielka przyrody)

  Badanie przeprowadzono 27 września 2013 roku. Test składał się z 15 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymywał 18 punktów.

  Test sprawdzał wiadomości i umiejętności w trzech obszarach jw.

  Średni wynik testu w klasie wynosi 13,43 p., co stanowi 75% i mieści się w staninie 7 (wysokim). Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 11,70 p., co stanowi 65%.

  Najwyższy wynik to 16 punktów(4 uczniów), najniższy wynik to 9 punktów ( 1 uczeń).

  Dominanta, czyli wynik najczęściej występujący to 16 punktów.

  Rekomendacje:

  Należy utrwalać i rozwijać umiejętności z zakresu:

 1. rozpoznawania, porządkowania, opisywania zjawisk i procesów przyrodniczych,

 2. wykonywania pomiarów i korzystania z instrukcji oraz wykorzystywania wyników badań, obserwacji, doświadczeń,

 3. wyjaśniania zależności przyczynowo -skutkowych i formułowania wniosków.

  3) Próbny sprawdzian kl. VI ( analizę przedstawiła Izabela Puzio – nauczycielka matematyki)

  Wykorzystano test „Na zbójnickim szlaku” , który składał się z 27 zadań. Test pisało

  10 uczniów, wszyscy rozwiązywali test standardowy.

  Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez każdego ucznia wynosiła 40.

  Średni wynik klasy to 22,3 punktów. Rozkład częstości wyników uczniów naszej szkoły jest nierównomierny, mieści się w przedziale od 10 pkt. do 37 pkt.

  Uczniowie opanowali następujące umiejętności w stopniu zadowalającym: czytanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Najlepiej opanowali standard „Czytanie”, a najsłabiej standard „Pisanie”.

  Rekomendacje do pracy z klasą VI w roku szkolnym 2013/2014, aby uzyskać wyższe wyniki na sprawdzianie zewnętrznym:

 1. Systematyczne badanie przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów.
 2. Analiza wyników sprawdzianów przez nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie VI.
 3. Każde dodatkowe zajęcia (zastępstwa) wykorzystywać na utrwalanie czynności mierzonych sprawdzianem.
 4. Zwracać uwagę na poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną prac pisemnych na wszystkich zajęciach edukacyjnych.
 5. Uczyć pisania różnych form wypowiedzi z wykorzystaniem bogatego słownictwa i poprawnego stylu na wszystkich zajęciach edukacyjnych.
 6. Omawiać sposób rozwiązywania i rozwiązywać z uczniami zadania tekstowe dotyczące obliczeń pieniężnych, obliczania czasu, pola figury, ilości i kosztów materiału na wszystkich możliwych zajęciach.
 7. Utrwalać i doskonalić obliczenia na ułamkach (obliczanie ułamka danej liczby).
 8. Doskonalić czytanie danych z tabel.
 9. Doskonalić technikę czytania ze zrozumieniem poprzez:

- systematyczne sprawdzanie zrozumienia czytanego tekstu,

- udzielanie pomocy dzieciom mającym trudności w czytaniu.

 4)  Sprawdzian próbny kl. VI

Wykorzystano test CKE z 2010 r., który składał się z 25 zadań. Do testu przystąpiło 11 uczniów (100%) w tym 10 –pisało test standardowy, jedna uczennica rozwiązywała test A-8 dostoswany dla uczniów z lekką niepełnosprawnością.

Średni wynik klasy to 20,0 punktów, który mieści się w 4 staninie ( niżej średnim). Rozkład częstości wyników uczniów mieści się w przedziale od 12 do 32 punktów.

Rekomendacje do pracy z klasą VI w roku szkolnym 2013/2014, aby uzyskać wyższe wyniki na sprawdzianie zewnętrznym sa podobne jak wyżej.

 5)  Diagnoza wstępna w klasie I ( analizę przedstawiła mgr Kinga Kazimierczuk)

Do przeprowadzenia diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów wykorzystano zadania w kartach pracy dla uczniów dotyczące pięciu obszarów. Ogólny wynik klasy 78%.

Rekomendacje po analizie wyników diagnozy:

Podczas zajęć dydaktycznych i wyrównawczych:

 1) przeprowadzać ćwiczenia mające na celu rozwój sprawności rąk uczniów oraz wzrost

     koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 2) wzbogacać zajęcia o ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i pamięć,

 3) dokonywać analizy i syntezy słów przy każdej nadarzającej się sposobności,

 4) zachęcać uczniów do wypowiadania się na dowolne tematy, zapoznawać ich z literaturą dziecięcą, a następnie nakłaniać do opowiadania treści i odpowiedzi na postawione pytania

 układać historyjki obrazkowe.

6) Diagnozę wstępną w kl. II po klasie I przeprowadzono w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej (Analizę przedstawiła wychowawca klasy II Grażyna Mańka,  która powróciła z długoterminowego zwolnienia lekarskiego na początku listopada br. ).

Rekomendacje do dalszej pracy w zakresie:

 1.  edukacji matematycznej:
 1. Ćwiczyć czytanie zadań tekstowych

 2. Pracować nad poprawnym formułowaniem odpowiedzi cały zdaniem.

 3. Doskonalić koordynację wzrokowo-ruchowa podczas rysowania figur.

 1. Edukacji polonistycznej:
 1. Czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie w tekście wskazanych informacji, pisownia imion wielką literą.

 2. Rozróżnianie pojęć: sylaba, głoska, litera.

 3. Poprawne układanie zdań z rozsypanek wyrazowych i ich zapisywanie.

  Przeprowadzono też testy tempa pisania i tempa czytania.

  Szczegółowe analizy, wyniki i rekomendacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

  7) Test diagnozujący z przyrody po kl. III – kl. IV (analizę przedstawiła mgr Izabela Puzio – nauczycielka matematyki)

  Badanie przeprowadzono we wrześniu br. W teście brało udział 10 uczniów, co stanowiło 91%. Test sprawdzał wiadomości i umiejętności w trzech obszarach:

  I obszar: sprawność rachunkowa;

  II obszar: wykorzystanie i tworzenie informacji;

  III obszar: modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii.

  Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymywał 18 punktów.

  Średni wynik testu w klasie wynosi 11,30 pkt., co stanowi 63%, zaś w kraju – 12,26pkt., co stanowi 68%.

  Rekomendacje:

  Należy utrwalać i rozwijać wiadomości i umiejętności:

  1) wykonywanie obliczeń pieniężnych,

  2) dobieranie odpowiedniego modelu matematycznego do prostej sytuacji,

  3) ustalanie kolejności czynności ( w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu,

  4) interpretowanie i przetwarzanie informacji tekstowych, graficznych,

  5) doskonalenie działań arytmetycznych.

  8) Diagnoza  wstępna w klasie III (analizę przedstawiła wychowawczyni Małgorzata Sośnicka)

  Diagnozę przeprowadzono na początku października 2013 r. Test rozwiązywało 15 uczniów (100%).

  Część polonistyczna składała się z 9 zadań, za które można było uzyskać 18 pkt., a część matematyczna- z 11 zadań, za które można było otrzymać 20 pkt.

  Średni wynik klasy z części polonistycznej to 11,16 pkt. (62%), a z części matematycznej – 16,8 pkt. (84%).

  Rekomendacje po analizie wyników diagnozy:

  1. Język polski:

  1) należy ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem;

  2) doskonalić umiejętność rozpoznawania części mowy;

  3)  układania i zapisywania pytań do tekstu;

  4) należy też utrwalać zasady pisowni i ortografii.

  2. Matematyka:

  1) doskonalić umiejętność:

  a)  rozwiązywania zadań tekstowych;

  b) rozpoznawania rzędu jedności i rzędu dziesiątek;

  2) zapisywanie dat;

  3) utrwalić pojęcia suma i różnica.

  Raporty i sprawozdania z przeprowadzonych badań osiągnięć edukacyjnych na II etapie kształcenia znajdują się w dokumentacji szkoły.

2. Efekty działalności wychowawczej

Wychowawcy klas dokonali analizy poziomu wystąpienia wśród uczniów zachowań pozytywnych i zachowań nieakceptowalnych społecznie. Porównali wyniki z ocenami zachowania poszczególnych uczniów.

Wnioski:

 1. Częstsze przeprowadzanie pogadanek na temat bezpiecznego zachowania się uczniów w autobusie, w szkole podczas zajęć i przerw.

 2. Konsekwentnie wymagać od uczniów przestrzegania zasad regulaminu klasowego i szkolnego.

 3. Należy motywować uczniów do brania udziału w konkursach.

  3. Efekty działalności opiekuńczej

  1) 85 uczniów korzysta z posiłków na stołówce szkolnej. W I semestrze 45 uczniów otrzymało dofinansowanie dożywiania w stołówce szkolnej(38uczniów na wniosek rodziców, 7- na wniosek dyrektora szkoły).

  2) Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 19 uczniów z klasy I-3, z klasy II-8, z kl. III-4, z klasy V – 3 i z klasy VI-1 ( z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

  3) Wszyscy potrzebujący uczniowie korzystają z opieki świetlicowej.

 1. Wnioski ze sprawowanego nadzoru sprawowanego w I semestrze

      1.   Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie.

      2.  Nauczyciele systematycznie oceniają uczniów.

      3. Dokumentacja nauczyciela prowadzona jest na ogół na bieżąco i prawidłowo.

      4.  Rodzice zostali poinformowani o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania.

      5. We właściwym czasie rodzice zostali zawiadamiani o przewidywanych ocenach z poszczególnych

           przedmiotów i ocenach zachowania.

       6. Nauczyciele prowadzą badania osiągnięć edukacyjnych i na ogół na bieżąco sporządzają raporty.

       7. Promocja szkoły prowadzona jest na bieżąco.

Rekomendacje (wnioski )do dalszej pracy :

1.   Kontynuować działania w zakresie ewaluacji wewnętrznej (zespoły ewaluacyjne).

 2.   Otoczyć szczególną opieką uczniów klasy VI – zmotywować do nauki i aktywności w

      celu rzetelnego przygotowania się do sprawdzianu i osiągniecia sukcesu.

3.   Terminowo realizować zadania, za które odpowiadają poszczególni nauczyciele.

4.   Zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć szkolnych, przerw lekcyjnych,

       zajęć pozalekcyjnych.

5.   Rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury na przerwach międzylekcyjnych, rozpoczynać i

      kończyć je punktualnie.

 1.      Zwracać uwagę na porządek w klasach, w szatniach i na korytarzach.
 2.      Motywować nauczycieli do wykorzystywania wyników badań i diagnoz do indywidualizacji procesu nauczania.
 3.     Motywować nauczycieli do wykorzystywania wyników badań i diagnoz do indywidualizacji procesu nauczania.
 4.      Dyrektor szkoły nadal będzie prowadziła nadzór pedagogiczny w zakresie:

ewaluacji, kontroli i wspomagania oraz monitorowania.

 

Informacje przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu 27 lutego 2014r

Informacje przedstawiono Radzie Rodziców w dniu 27 lutego  2014r                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                 Informacje przedstawiła -    dyrektor szkoły Danuta Dańczyszyn                                                                                                                 

 

Links

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach
  Słobity 3
  14-405 Wilczęta
  woj.warmińsko-mazurskie
 • (+55)2487193

Galeria zdjęć